Online2worlD หนึ่งในผู้ให้บริการฝากซื้อสินค้าออนไลน์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ตอนนั้นใช้ชื่อว่า www.thaiebay-service.com หลังจากนั่น 1 ปีก็ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น www.online2world.com พร้อมจดทะเบียนพาณิชย์
http://www.dbd.go.th/edirectory/paper/?id=1959800006966
และดำเนินธุรกิจเรื่อยมาจนถึงวันนี้  เราได้เรียนรู้ปัญหา และการแก้ไขต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ และทำให้ลูกค้าไว้วางใจในการบริการของเราเรื่อยมาครับ